Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Посветен на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България

Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация

***

30 юни 2019
неделя
19.00

Зала "България"

"Премиери"

Камерен ансамбъл "Софийски солисти"

Солисти:
Николай Минчев - цигулка
Минчо Минчев - цигулка
Мирослав Димов - ударни инструменти

Диригент:
Пламен Джуров

В програмата:
премиери на творби от
Михаил Големинов, Емил Табаков,
Майкъл Типет, Гия Канчели

***
***

30 юни 2019
неделя
11.00

Концертна зала на
НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Сцена на младия музикант

Сабина Йорданова - бароков фагот
Георги Бойкин - пиано
Янко Маринов - чембало

В програмата:
Й. С. Бах, Йохан Ернст Галиард,
Мишел Корет, Йохан Фридрих Фаш

***

***

30 June 2019
Sunday
11.00

Concert Hall of
Prof. Pancho Vladigerov
National Music Academy

Young Musicians' Stage

Sabina Yordanova - baroque bassoon
Georgi Boykin - piano
Yanko Marinov - cembalo

Program:
J. S. Bach, Johann Ernst Galliard,
Michel Corrette, Johann Friedrich Fasch

***

30 June 2019
Sunday
19.00

Bulgaria Hall

Premiere performances

Sofia Soloists Chamber Orchestra

Soloists:
Nikolai Mintchev - violin
Mintcho Mintchev - violin
Miroslav Dimov - percussion

Conductor:
Plamen Djouroff

Program:
premiere performances of works by
Mihail Goleminov, Emil Tabakov,
Michael Tippett, Giya Kancheli